Bezoekvoorwaarden Kasteel Amerongen

Inleiding
De Stichting Kasteel Amerongen (SKA) zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door de SKA georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. De SKA zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities
Artikel 1.1 Onder 'het museum' en de SKA wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservator, suppoosten en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2 Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van de SKA valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, Huys, tuin, park en overige buitenruimte; daarvan uitgezonderd de aan derden verhuurde of in gebruik gegeven ruimten.

Artikel 1.3 Onder `bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met de SKA een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door de SKA wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

Artikel 1.4 Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de SKA en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen
Artikel 2.1 Alle door de SKA gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn vrijblijvend. De SKA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie tenzij sprake is van opzet of grove schuld van personeel in loondienst van de SKA. De SKA is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2 De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 2.3 De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Behoudens het bepaalde in artikel 2.5, vindt geen restitutie van de toegangsprijs plaats.

Artikel 2.4 De potentiële bezoeker kan de (verdere) toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer niet voldaan wordt aan het in de artikelen 2.2 of 3.1 bepaalde of wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van de SKA of een daartoe door de SKA bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5 De SKA restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

Verblijf in het museumcomplex
Artikel 3.1 Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich zorgvuldig, in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van de SKA, rondleiders/suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van de SKA, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2 Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3 Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:
a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van
d. dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door de SKA evenwel expliciet worden toegestaan;
e. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
f. te roken in alle besloten ruimtes, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;
g. etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het museumcomplex;
h. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van de SKA gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door de SKA aan te wijzen plaats;
i. in daartoe door de SKA aan te wijzen besloten ruimtes gebruik te maken van rolstoelen, kinderwagens en buggy's, anders dan die beschikbaar worden gesteld door het museum;
j. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.4 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van de SKA, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. Bij redelijke verdenking van diefstal of beschadiging wordt de politie ingeschakeld en is de bezoeker verplicht de komst van een gewaarschuwde politie ambtenaar af te wachten. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

Artikel 3.5.1 Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de SKA is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven. Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de SKA deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.

Artikel 3.5.2 Het is de bezoeker verboden om in of bij het kasteelterrein gebruik te maken van drones in overeenstemming met “Wet Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen” artikel 2.A en 2.E. Het gebruik van dergelijke apparatuur kan in niet-museale ruimtes evenwel expliciet worden toegestaan.

Artikel 3.6 Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden. Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

Klachten en reclamering
Artikel 4.1 De SKA zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door de SKA georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek via haar website zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door de SKA georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert de SKA het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op restitutie of schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door de SKA te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:
a. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van de SKA;
b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.

Artikel 4.3 Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen de SKA en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk de SKA te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij de receptie/kaartverkoop.

Artikel 4.4 De SKA onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5 De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij de receptie/kaartverkoop.

Aansprakelijkheid van de SKA
Artikel 5.1 Voor schade ontstaan als gevolg van door de SKA en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is de SKA nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de SKA en/of personeel dat bij haar in loondienst is.

Artikel 5.2 Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico. De SKA is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaakschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de SKA en/of personeel dat bij haar in loondienst is, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de SKA verzekerd is, dan wel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn. Voor indirecte of gevolgschade geldt het bepaalde in artikel 5.9.

Artikel 5.3 In geen enkel geval is de SKA gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:
a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs of, indien dat meer is:
b. het door de verzekeraar van de SKA aan de SKA ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, na aftrek van de eigen risico franchise.

Artikel 5.4 Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is de SKA nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de SKA en/of personeel dat bij haar in loondienst is.

Artikel 5.5 De SKA is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan de SKA houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de SKA staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de SKA en/of personeel dat bij haar in loondienst is.

Artikel 5.6 Indien de SKA goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het de SKA daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is de SKA nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de SKA en/of personeel dat bij haar in loondienst is.

Artikel 5.7 De totale aansprakelijkheid van de SKA wegens onrechtmatige daad en/of toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht van de SKA in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9 Aansprakelijkheid van de SKA voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 5.10 Voor enige schade, welke dan ook, veroorzaakt door of toerekenbaar aan het handelen van een of meer medewerker(s) of vrijwilliger(s) die niet bij de SKA in loondienst zijn, aanvaardt de SKA geen enkele aansprakelijkheid en rust op haar geen gehoudenheid tot schadevergoeding uit welken hoofde dan ook.

Overmacht
Artikel 6.1 Als overmacht voor de SKA, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming de SKA niet kan worden toegerekend, geldt iedere niet aan de SKA toerekenbare omstandigheid die het uitvoeren van de bezoekovereenkomst door de SKA zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van die overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan de SKA gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Gevonden voorwerpen
Artikel 7.1 Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de receptie in het Poortgebouw.

Artikel 7.2 De SKA zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door de SKA, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie of, bij weigering van acceptatie, vernietigd.

Artikel 7.3 Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren en dienen eventuele kosten vooraf te worden betaald.

Overige voorwaarden
Artikel 8.1 De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van de SKA.

Toepasselijk recht
Artikel 9.1 Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en de SKA is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en de SKA voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Deze Bezoekvoorwaarden van de SKA zijn vastgesteld door de directeur van de SKA op 1 mei 2018 en gedeponeerd op 10 mei 2018 onder nummer 41177210 bij de Kamer van Koophandel Utrecht te Utrecht en liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het Poortgebouw.